Dodał: Adam Data: 08/08/2016 - 02:32:45

  Informacja o projekcie

  1. Projekt „Kolorowy Świat- przedszkole w gminie wiejskiej Kutno” realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  2. Biuro projektu znajduje się przy ulicy Jagiełły 2, 99-300 Kutno w siedzibie Realizatora Projektu. Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach 08.00-16.00, tel/fax: 24 253 37 42, adres e-mail: przedszkole@kolorowyswiatkutno.pl

  3. Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2016-31.07.2017.

  4. Obszar realizacji: gmina Kutno w województwie łódzkim.

  5.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Cel projektu

  Główny cel projektu: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kutno dla 32 (14K, 18M) dzieci w wieku 3-6 lat w okresie 01.08.2016-31.07.2017, dzięki utworzeniu 15 nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzeniu oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe dla wszystkich 32 dzieci w przedszkolu „Kolorowy Świat”.

  Grupa docelowa

  Grupę docelową stanowi: 32 (14K, 18M) dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego według przepisów Kodeksu Cywilnego. 15 dzieci (7K, 8M) to dzieci nowoprzyjęte zamieszkałe w gminie wiejskiej Kutno, pozostałe 17 (7K, 10M) to dzieci, które już uczęszczają do istniejącego przedszkola.

  Zasady rekrutacji

   

  1. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Koordynator projektu. Po analizie dokumentów zgłoszeniowych: regulamin projektu, karta zgłoszenia dziecka, Koordynator wraz  z psychologiem dziecięcym dokona wyboru grupy docelowej  w oparciu o niżej wymienione kryteria dostępu i punktowe, uwzględniające zasadę równości szans płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

  Kryteria dostępu:

  - wiek dziecka 3-6 lat

  - zamieszkuje na terenie gminy wiejskiej Kutno

  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uczęszczania do przedszkola

  Kryteria punktowane:

  - dochód na członka rodziny poniżej minimum socjalnego- 2 pkt

  - osoba samotnie wychowująca dziecko- 2 pkt

  - bezrobotni obydwoje rodzice/opiekunowie- 2 pkt

  - bezrobotny 1 rodzic/ opiekun- 1 pkt

  - posiadanie rodzeństwa- 1 pkt

  - wiek 3-4 lata- 1pkt

  Rekrutacja odbędzie się w sierpniu 2016r.

  2. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwie lub więcej osób będą brane pod uwagę dochody na 1 osobę w rodzinie, w stosunku do innych ubiegających się osób. W wyniku procesu rekrutacji zostanie stworzona lista rezerwowa, w przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna dziecka z udziału w projekcie będzie możliwe przyjęcie nowego dziecka do przedszkola z listy rezerwowej zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi lub po przeprowadzeniu dodatkowego naboru).

  Formy wsparcia

  1.Realizacja zajęć podstawy programowej dla nowoprzyjętych 15 dzieci oraz zajęć dodatkowych dla obecnych 17 dzieci oraz nowo przyjętych 15.

  2.W ramach zadania 15 dzieci będzie uczestniczyć w każdych zajęciach. Przedszkole otwarte będzie                            od 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone będą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu o wybrane przez opiekunów przedszkolnych- nauczycieli/-lki,  programy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

  3. Zajęcia dodatkowe dla wszystkich 32 dzieci:

  - zajęcia z logopedą, 2h w tygodniu x 2 grupy

  - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, 2h w tygodniu x 2 grupy

  4. Dzieci nowoprzyjęte do przedszkola (15 dzieci) w ramach pobytu w przedszkolu w okresie objętym projektem dostają 3 posiłki: śniadanie, obiad (zupa +II danie), podwieczorek.

  5.Rodzice/opiekunowie dziecka będą aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola, będą zaangażowani                  w zajęcia w zajęcia z dziećmi, w spotkania z nauczycielami, psychologiem dziecięcym, logopedą oraz rehabilitantem.

  6.Rodzic/ opiekun prawny, który dowozi dziecko do przedszkola może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu u Realizatora projektu, przekładając zaświadczenie o koszcie dojazdu na trasie z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się przedszkole.

   

  Wartość dofinansowania: 307 673,79 zł

  PLIKI DO POBRANIA:

  1. Regulamin

  2. Oświadczenie o danych

  3. Karta zgłoszenia

  4. Karta zgłoszenia dla uczęszcząjacych dzieci  Wstecz

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy